Materia primera i serveis

Cuir en brut, Wet Blue
o Wet White

Cuir fresc o salat
Cuir sencer, fulles o serratge curtit en wet blue

Serveis industrials

Servei de cruponat de cuir salat
Treballs de ribera fins a tripa
Treballs de ribera fins a wet blue
Treballs de ribera fins a wet white
Mecanitzat de descarnar i dividir
Servei de escurregut de pells en wet blue
Servei de recurtició, tintura i engreix
Servei de secat al buit a pinces o en cabina
Servei de cabina de pintat i planxes